သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၇

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၇

စာရင္းဇယားထားျခင္း

လုပ္ငန္းငယ္မ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ စာရင္းဇယားထားသိုမႈ ညံ့ျဖင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာရင္းဇယားထားသိုမႈ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ သင့္အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ –

 • သင့္အေရာင္းအ၀ယ္စီးပြာေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခအေနကိုသိျခင္း
 • သင့္လုပ္ငန္းက ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ရန္အလားအလာ႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မည္မွ်ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျပသႏိုင္ျခင္း ႏွင့္
 • သင့္ စာရင္းကိုင္ကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
 • သင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားကို အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္တာကာလ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ အဆိုပါ စာရင္းဇယားမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ –
 • ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြရေျပစာမ်ား၊ ေကာင္တာမွ ေငြအ၀င္အထြက္မွတ္တမ္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အေၾကြး၀ယ္ယူသည့္ ကတ္ျပားဆိုင္ရာ ေျပစာမ်ား၊ ေငြထည့္သြင္းသည့္မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား
 • ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ေပးေငြမ်ား၊ အေသးသံုးေငြအတြက္ ေျပစာမ်ားအပါအ၀င္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္တြင္က်န္သၫ့္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား ကုန္က်စရိတ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္
 • အခြန္ေဆာင္အပ္ရာ ကုန္ပို႔လႊာမ်ား၊ ကိုက္ၫႇိျပင္ဆင္မႈႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ႐ွင္းလင္းစာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ GST စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားသို႔မဟုတ္ GST တြက္ခ်က္မႈမ်ားစသည္တို႔ကို စာရင္းမွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အျခား မည္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမဆို
 • လစာေပးျခင္း၊ အၿငိမ္းစားရန္ပံုေငြထည္းသြင္းေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေဖၚျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား –
  • ၀င္ေငြခြန္ ဆိုင္ရာ ျပန္တမ္း
  • FBT ဆိုင္ရာ ျပန္တမ္းႏွင့္
  • BAS ႏွင့္
  • အလုပ္သမား၏ အၿငိမ္းစား ရန္ပံုေငြအတြင္းသို႔ ေလ်ာ့နည္းစြာ ေငြထည့္ေပးျခင္းအတြက္ အပိုေၾကးထည့္သြင္းျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ စကၠဴေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ (ကြန္ျပဴတာေပၚတြင္) ထား႐ွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ဖြင့္ဖတ္ႏိုင္ၿပီး လြယ္ကူစြာ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ရမည္။

သင္ထား႐ွိရမည့္ စာရင္းဇယားအျပည့္အစံုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္႐ွိေသာ စာရင္းဇယား မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ အသံုးျပဳကိရိယာ record keeping evaluation tool ကို မွီျငမ္းအသံုးျပဳပါ။ ဤအစီအစဥ္ကို သင္ထား႐ွိရန္ လိုအပ္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား၏ အေၾကာင္းကို သိ႐ွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ သင္စာရင္းဇယားထားသိုမႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အခေၾကးေငြေပးရန္ မလိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။