သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၅

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၅

အကယ္၍ သင့္အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္လက္ခံသူမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္
အကယ္၍ သင္က သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ သူတို႔အေနႏွင့္ သူတို႔အတြက္ PAYG အရစ္က် ထည့္သြင္းေငြမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာ ထည့္သြင္းၾကရေပမည္၊ သို႔မဟုတ္ သင္က သူတို႔အတြက္ ျဖတ္ေတာက္ဆုပ္ကိုင္ထားေပးရန္ သူတို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူဖို႔လိုအပ္ပါမည္။ အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ား၏
ျခားနားခ်က္ကို သိလိုပါက www.ato.gov.au ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုဖြင့္ၿပီး အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳကိရိယာ (Employee Contractor Decision Tool) တြင္ ၾကည့္ပါ။