သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၆

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၆

အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေငြ
အကယ္၍ သင္သည္ သင့္အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြသံုးစြဲခဲ့ရလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ ထိုကုန္က်ေငြကို လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျဖစ္ အခြန္ေလ်ာ့ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သင္အခြန္ေပးေဆာင္ရေငြ ေလ်ာ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ခု႐ွိပါသည္။ ေ႐ွးဦးစြာ သင္က အမွန္တကယ္ ေငြသံုးစြဲခဲ့ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေငြသံုးစြဲရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ထိုသံုးစြဲေငြသည္ သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ွိရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တင္ျပႏိုင္ေသာ ေလွ်ာ့ေငြမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္ –

 • လုပ္ငန္းအတြက္ အေဆာက္အဦငွားရမ္းျခင္း
 • သစ္ပင္ပန္းပင္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ ငွားရမ္းျခင္း
 • ပစၥည္းကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား
 • အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြ
 • ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အတိုး
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
 • ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းခမ်ား
 • တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳခမ်ား
 • ဘဏ္အသံုးျပဳခႏွင့္ က်သင့္ေငြမ်ား
 • ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၎၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္
 • လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ စြမ္းအင္

တို႔ျဖစ္ၾကသည္။