တိသရဏဝိဟာရ ေက်ာင္းေနရာသစ္

တိသရဏဝိဟာရ ေက်ာင္းေနရာသစ္

တိသရဏဝိဟာရေက်ာင္းကို 173 Albert Road, Middle Swan 6056 သို႔ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါၿပီ။ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးမွာ ေက်ာင္းေနရာသစ္တြင္ စတင္သီတင္းသုံးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 17-April-2017 Sunday တြင္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို အၿပီးေျပာင္းရႊ႕မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္က်န္စြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 23-April-2017 ေန႔တြင္ လက္ရွိ Forrestfield ေနရာမွ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရွင္းလင္းေပးရပါမည္။

Tisarana Vihara Monastery is moved to 173 Albert road, Middle Swan 6056. Our 2 residence monks have started residing at the new location. Everything will be moved out by 17-April-2017 Sunday. The remaining wastes will need to be cleared out from Forrestfield address by 23-April-2017.

Ref# https://www.facebook.com/tisaranaperth/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked