ၾသစီမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း လမ္းညြန္:အလုပ္ အင္တာဗ်ဴးအေခၚ ခံရေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ

SBS ကေနၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းလမ္းညြန္ Settlement guide အစီအစဥ္ကိုထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိၿပီးဒီကေန႔မွာေတာ့အလုပ္ေတြကိုရေစေအာင္အလုပ္အင္တာဗ်ဴးကတဆင့္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္တဲ့အတြက္အင္တာဗ်ဴးရေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲဆိုတဲ့လမ္းညြန္ကိုတင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ စာရင္းအင္းဌာန ABS ရဲ့ အခ်က္အလက္အရ ျပည္ပကေန မၾကာေသးခင္တုန္းက ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူနဲ႔ ေခတၱလာေရာက္ေနထိုင္သူေတြအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မႈႏွဳန္းဟာ ၇.၄ % ရွိၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားသူေတြအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းက ၅.၄% သာ ရွိတာကို ျပသထားပါတယ္။ By Amy Chien-Yu Wang Presented by Mu Laing Thein Published on Tuesday, October 17, 2017 – 23:26 File size 4.46 MB Duration 9 min 44 sec အဓိကေတာ့အလုပ္အကိုင္ကိုရရွိေစတဲ့အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမယ့္အဆင့္ကိုမေရာက္ႏိုင္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလမ္းညြန္နည္းျပေပးသူေတြကေျပာပါတယ္။ ျပည္ပကေနလာေရာက္တဲ့လူေတြမွာအရည္အခ်င္းေတြရွိၾကေပမယ့္အလုပ္အတြက္အင္တာဗ်ဴးဝင္ရတဲ့အခြင့္အေရးမရွိၾကတဲ့အတြက္အေရးအခ်င္းကိုမေျပာျပႏိုင္ပဲျဖစ္ေနရတာလို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့အလုပ္အင္တာဗ်ဴးဝင္ခြင့္ရေအာင္ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲဆိုတာကိုေလ့လာၾကရေအာင္။ […]

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၇

စာရင္းဇယားထားျခင္း လုပ္ငန္းငယ္မ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ စာရင္းဇယားထားသိုမႈ ညံ့ျဖင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာရင္းဇယားထားသိုမႈ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ သင့္အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ – သင့္အေရာင္းအ၀ယ္စီးပြာေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခအေနကိုသိျခင္း သင့္လုပ္ငန္းက ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ရန္အလားအလာ႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မည္မွ်ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျပသႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ သင့္ စာရင္းကိုင္ကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ သင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားကို အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္တာကာလ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ အဆိုပါ စာရင္းဇယားမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ – ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြရေျပစာမ်ား၊ ေကာင္တာမွ ေငြအ၀င္အထြက္မွတ္တမ္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အေၾကြး၀ယ္ယူသည့္ ကတ္ျပားဆိုင္ရာ ေျပစာမ်ား၊ ေငြထည့္သြင္းသည့္မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ေပးေငြမ်ား၊ အေသးသံုးေငြအတြက္ ေျပစာမ်ားအပါအ၀င္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္တြင္က်န္သၫ့္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ […]

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၆

အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေငြ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြသံုးစြဲခဲ့ရလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ ထိုကုန္က်ေငြကို လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျဖစ္ အခြန္ေလ်ာ့ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သင္အခြန္ေပးေဆာင္ရေငြ ေလ်ာ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ခု႐ွိပါသည္။ ေ႐ွးဦးစြာ သင္က အမွန္တကယ္ ေငြသံုးစြဲခဲ့ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေငြသံုးစြဲရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ထိုသံုးစြဲေငြသည္ သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ွိရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တင္ျပႏိုင္ေသာ ေလွ်ာ့ေငြမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္ – လုပ္ငန္းအတြက္ အေဆာက္အဦငွားရမ္းျခင္း သစ္ပင္ပန္းပင္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ ငွားရမ္းျခင္း ပစၥည္းကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အတိုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းခမ်ား တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳခမ်ား ဘဏ္အသံုးျပဳခႏွင့္ က်သင့္ေငြမ်ား ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၎၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ စြမ္းအင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၅

အကယ္၍ သင့္အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္လက္ခံသူမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အကယ္၍ သင္က သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ သူတို႔အေနႏွင့္ သူတို႔အတြက္ PAYG အရစ္က် ထည့္သြင္းေငြမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာ ထည့္သြင္းၾကရေပမည္၊ သို႔မဟုတ္ သင္က သူတို႔အတြက္ ျဖတ္ေတာက္ဆုပ္ကိုင္ထားေပးရန္ သူတို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူဖို႔လိုအပ္ပါမည္။ အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္းမ်ား၏ ျခားနားခ်က္ကို သိလိုပါက www.ato.gov.au ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုဖြင့္ၿပီး အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳကိရိယာ (Employee Contractor Decision Tool) တြင္ ၾကည့္ပါ။

How to migrate to Australia

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကို အလည္လာလိုပါသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္လိုပါသလား။ နည္းလမ္းေတြ တခုထက္မနည္း ရွိပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေတာ့ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကို လာေရာက္ဖို႔ အဓိက လမ္းေၾကာင္း ၂ ခု ရွိပါတယ္။ တခုကေတာ့ ယာယီလာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခုကေတာ့ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ Kerrie Armstrong ရဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ By Kerrie Armstrong Presented by Mu Laing Thein Published onSaturday, October 21, 2017 – 21:41 File size5.62 MB Duration12 min 17 sec အဓိက လမ္းေၾကာင္း ၂ ခုထဲမွာမွ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကို လာေရာက္ႏိုင္တဲ့ လမ္းသြယ္ေလးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ၾသစၾတးလ်ႏိုင္ငံ […]

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၂

သင့္လုပ္ငန္းကိုမွတ္ပံုတင္ျခင္း သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ရန္ သင္ အခြန္စာတြဲနံပါတ္ ( TFN ) လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံနံပါတ္ (ABN) ရဖို႔လည္း လိုအပ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ TFN အခြန္စာတြဲနံပါတ္ အခြန္စာတြဲနံပါတ္ (Tax File Number – TFN) ဆိုသည္မွာ ATO(Australian Taxation Office) မွ သင့္ကို၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အစုစပ္လုပ္ငန္းကို၊ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အစည္းကို သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကိုထုတ္ေပးေသာနံပါတ္ျဖစ္သည္။ သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပႏိုင္ရန္အတြက္ TFN လိုအပ္ပါသည္။ အခြန္စာတြဲနံပါတ္ TFN သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အထားျဖစ္ရာ သင့္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ဘဏ္ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို […]

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၄

အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိေနပါက အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား အကယ္၍သင့္မွာ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိေနပါက အခြန္ဆိုင္ရာ သင္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျပဳရမည္။ အလုပ္သမားမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ားကို သူတို႔ ပထမဆံုးအလုပ္စတင္ခ်ိန္တြင္ အခြန္စာတြဲနံပါတ္ေၾကျငာခ်က္ (Tax File Number (TFN) declaration) ကို ျဖည့္စြက္ခိုင္းသင့္သည္။ သင့္မွာ အလုပ္သမားမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သူတို႔၏လစာထဲမွ အခြန္ကို တိက်စြာျဖတ္ၿပီး ATO ထံသို႔ေပးသြင္းရမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေငြကိုမေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း ဟုေခၚၿပီး ေပးေငြမ်ားကို ထုတ္မေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း (PAYG) စံနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ သင္က အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္း၏ လစာထဲမွေငြကို မျဖတ္ေတာက္မီ သင့္ အေရာင္းအဝယ္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းကို ATO တြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္း၏ လစာထဲမွျဖတ္ေတာက္ေသာေငြပမာဏသည္ […]

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၃

BAS – Business Activity Statement စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႐ွင္းတမ္း တင္ျပျခင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႐ွင္းတမ္းကို GST ႏွင့္ PAYG အပါအဝင္ မိမိတို႔ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းပို႔တင္ျပရန္ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ရန္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အကယ္၍သင္သည္  GST အတြက္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးပါက သင္သည္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႐ွင္းတမ္း (Business Activity Statement – BAS) ကို ရ႐ွိလိမ့္မည္။ သင္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ BAS ကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္  GST အတြက္ မွတ္ပံုမတင္ပါက အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း စတင္ေသာ ပထမႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယႏွစ္တြင္ […]

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၁

လုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း သင့္အေနႏွင့္ မိမိလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္ေသာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားက အမ်ားအားျဖင့္အသံုးျပဳၾကေသာ အဓိကေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ေလးမ်ိဳး႐ွိပါသည္။ တကိုယ္ေရ စီးပြား႐ွင္ (sole trader) အစုစပ္လုပ္ငန္း (partnership) ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္း (trust) ႏွင့္ ကုမၸဏီ (company) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ အခြန္ဆိုင္ရာ သင္လိုက္နာရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါက အခြန္ေရးရာ အၾကံေပးသူ  တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ATO (Australian Taxation Office)  တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 13 28 66 သို႕လည္း တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ ATO မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ […]

Skill Migration မ်ားကိုတင္းက်ပ္ရန္ Occupation List အသစ္ထြက္ရွိ

457 ဗီဇာဖ်က္သိမ္းၿပီး ဗီဇာအသစ္ ၂ မ်ိဳးျဖင့္အစားထိုးၿပီးေနာက္ 457 ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားပါမက General Skill Migration မ်ားကိုပါတင္းက်ပ္ရန္အတြက္လည္း Occupation List အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ Skilled Occupation List သည္ Australia မွာလိုအပ္ေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ Skilled Visa မ်ားကိုထုတ္ေပးသည့္အေရးပါေသာ List ျဖစ္သည္။ ယခင္ 457 ဗီဇာမ်ားအတြက္ယခင္က Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL) အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၆၅၁ မ်ိဳးရွိခဲ့ရာမွမွ ယခု ၄၃၅မ်ိဳးသို႕ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ အမည္ကိုလည္း Short-term Skilled Occupations List (STSOL) သို႕ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ အေသးစိတ္ကို Combined list of eligible skilled occupations တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ […]