အခန္းငွားရန္ရွိသည္
မိန္းကေလး သီးသန္႔ တေယာက္ခန္း
South lake area
ေရမီးအင္တာနက္ တပတ္ ၁၂၀
ဆက္သြယ္ရန္ 0452507533