အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။
အိပ္ခန္း ၃ ခန္း အိမ္သာတလံုး တပတ္ $270
ေနာက္ေဖးျခံက်ယ္သည္။ သီးပင္စားပင္မ်ားရွိသည္။ ေစ်း ေက်ာင္း နီးသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ ။ ။ ေဒၚစျႏၵာ 0412146787

FOR RENT: 41 HELM STREET, MADDINGTON
3 Bed, 1 Bath, available soon
Contact Sandra 0412146787