သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၁

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၁

လုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း

သင့္အေနႏွင့္ မိမိလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္ေသာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားက အမ်ားအားျဖင့္အသံုးျပဳၾကေသာ အဓိကေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ေလးမ်ိဳး႐ွိပါသည္။

  • တကိုယ္ေရ စီးပြား႐ွင္ (sole trader)
  • အစုစပ္လုပ္ငန္း (partnership)
  • ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္း (trust) ႏွင့္
  • ကုမၸဏီ (company)

တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
သင္ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ အခြန္ဆိုင္ရာ သင္လိုက္နာရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါက အခြန္ေရးရာ အၾကံေပးသူ  တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ATO (Australian Taxation Office)  တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 13 28 66 သို႕လည္း တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ATO မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ “လုပ္ငန္းငယ္အတြက္ သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ – သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ” စာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။