သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၄

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၄

အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိေနပါက အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား
အကယ္၍သင့္မွာ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိေနပါက အခြန္ဆိုင္ရာ သင္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျပဳရမည္။

အလုပ္သမားမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ားကို သူတို႔ ပထမဆံုးအလုပ္စတင္ခ်ိန္တြင္ အခြန္စာတြဲနံပါတ္ေၾကျငာခ်က္ (Tax File Number (TFN) declaration) ကို ျဖည့္စြက္ခိုင္းသင့္သည္။ သင့္မွာ အလုပ္သမားမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သူတို႔၏လစာထဲမွ အခြန္ကို
တိက်စြာျဖတ္ၿပီး ATO ထံသို႔ေပးသြင္းရမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေငြကိုမေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း ဟုေခၚၿပီး ေပးေငြမ်ားကို ထုတ္မေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း (PAYG) စံနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ သင္က အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္း၏ လစာထဲမွေငြကို မျဖတ္ေတာက္မီ သင့္ အေရာင္းအဝယ္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းကို ATO တြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္း၏ လစာထဲမွျဖတ္ေတာက္ေသာေငြပမာဏသည္ သူတို႔ကိုေပးရေသာ ေငြပမာဏႏွင့္ သင့္ကို သူတို႔၏ TFN Declaration ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ထို ျဖတ္ေတာက္ ဆုပ္ကိုင္ေသာေငြကို သင္သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း အခြန္မ်ား ႐ွင္းတမ္း (BAS) ကို တင္ျပသည့္အခါ ATO သို႔ သတင္းပို႔တင္ျပၿပီး ေငြကိုေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
သင့္အေနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းတိုင္းကို ထိုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သူတို႔ထံမွ သင္ ျဖတ္ေတာက္ ဆုပ္ကိုင္ေသာေငြ စုစုေပါင္း၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာရင္းကို ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္ ထို ျဖတ္ေတာက္ ဆုပ္ကိုင္ေသာေငြ စုစုေပါင္း၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာရင္း (PAYG Summary) ကို ထိုဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔) ကုန္ဆံုးရက္မွ ႏွစ္ပါတ္အတြင္း သင့္ အလုပ္သမား၊
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္သင္သည္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးၿပီးသည့္အခါ သင့္အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ျဖတ္ေတာက္ဆုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေငြစုစုေပါင္းကို ATO သို႔ ႏွစ္ပါတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အၿငိမ္းစား ရန္ပံုေငြ (SUPERANNUATION)
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားအရ အလုပ္႐ွင္မ်ားသည္ လစာ ေဒၚလာ ၄၅၀ ႏွင့္ အထက္ရ႐ွိေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၇၀ ႏွစ္အၾကား႐ွိ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပကၡဒိန္ပါ လတစ္လတိုင္း အျငိမ္းစား ရန္ပံုေငြ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္႐ွိပါသည္။ သင္က
ေပးဖို႔လိုအပ္ေသာ ေငြပမာဏမွာ ရခြင့္႐ွိေသာ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္း၏ အေျခခံလစာ၏ ၉% ႏွင့္ ညီမွ်ၿပီး သင္က ပိုၿပီးထည့္ေပးလိုပါကလည္း ထည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ သံုးလပါတ္ကာလကုန္ဆံုးသြားၿပီး ေနာက္လာသၫ့္လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ လံုေလာက္ေသာေပးသြင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးပါက (ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ ဇယားတြင္ ၾကည့္ပါ။) သင္သည္ အလုပ္႐ွင္မွ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္း၏ အၿငိမ္းစား ရန္ပံုေငြအတြင္းသို႔ ေလ်ာ့နည္းစြာ ေငြထည့္ေပးျခင္းအတြက္ အပိုေၾကးေပးရျခင္း ႐ွင္းတမ္း (Superannuation guarantee charge statement) ကို ျဖည့္စြက္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ATO သို႔ အပိုထည့္ဝင္ေၾကးႏွင့္ အပိုေၾကး ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ေငြထဲမွ မႏႈတ္ႏိုင္ေသာ အတိုးမ်ားႏွင့္ အပိုေၾကးမ်ားပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ပိုၿပီး အကုန္အက်မ်ားေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။