သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၂

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ – အပိုင္း ၂

သင့္လုပ္ငန္းကိုမွတ္ပံုတင္ျခင္း

သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ရန္ သင္ အခြန္စာတြဲနံပါတ္ ( TFN ) လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံနံပါတ္ (ABN) ရဖို႔လည္း လိုအပ္ဖြယ္ရွိပါသည္။

TFN အခြန္စာတြဲနံပါတ္

အခြန္စာတြဲနံပါတ္ (Tax File Number – TFN) ဆိုသည္မွာ ATO(Australian Taxation Office) မွ သင့္ကို၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အစုစပ္လုပ္ငန္းကို၊ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အစည္းကို သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကိုထုတ္ေပးေသာနံပါတ္ျဖစ္သည္။ သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပႏိုင္ရန္အတြက္ TFN လိုအပ္ပါသည္။
အခြန္စာတြဲနံပါတ္ TFN သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အထားျဖစ္ရာ သင့္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ဘဏ္ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းသကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အကယ္၍သင့္မွာ TFN မ႐ွိေသးပါက သင္မည္မွ်ပင္ ဝင္ေငြရေနေစကာမူ သင္သည္ အခြန္ေငြကိုအျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း႐ွိေနၿပီး TFN မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔
ေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက ATO (Australian Taxation Office) တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 13 28 66 တြင္ ေမးျမန္းပါ။

ABN ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံနံပါတ္

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံနံပါတ္ (Australian Business Number – ABN) ဆိုသည္မွာ သင္က အျခားေသာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ATO တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ နံပါတ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္က ABN ကို ကုန္ပို႔လႊာမ်ားတြင္ ေဖၚျပျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္ အျခားေသာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားက သင့္ကိုေပးရေသာ မည္သည့္ေပးေငြထဲမွမဆို ၄၆.၅% ျဖတ္ေတာက္လိမ့္မည္။ သင္၏ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး သင့္အေနႏွင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ထားရပါမည္။

GST ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္

ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ (Goods and Services Tax – GST) ဆိုသည္မွာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုအေပၚတြင္ 10% ေပးရေသာအခြန္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အေရာင္းအဝယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြင္းျခင္းျပဳေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ဤအခြန္ေငြကို ေကာက္ခံၾကသည္။

အကယ္၍သင္သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ – GST အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။

 • သင္သည္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၿပီး သင့္လက္႐ွိ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ အႏုတ္အသိမ္းသည္ ေဒၚလာ ၇၅ဝ၀ဝ သို႔မဟုတ္ ၄င္းထက္ပိုမည္ဆိုလွ်င္
 • သင္သည္ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္
 • သင္သည္ ေလာင္စာအခြန္ ျပန္အမ္းေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္

အကယ္၍သင္၏ ႏွစ္စဥ္အႏုတ္အသိမ္းသည္ ေဒၚလာ ၇၅ဝ၀ဝ ထက္နည္းေနလွ်င္လည္း သင္ GST ကို မွတ္ပံုတင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္အခါ သင့္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းအတြက္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳခဲ့ရေသာ  ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ခဲ့ရသည့္  GST ကို ျပန္လည္ ေတာင္းခံနိုင္သည္။

PAYG withholding ေခၚ ေပးေငြမ်ား ထဲမွတစ္ခ်ိဳ႕ကို ထုတ္မေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဥပေဒအရ သူတပါးကိုေပးရသည့္ေငြမ်ား ဥပမာ၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ကေပးရေသာ လစာ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္အားခကဲ့သို႔ေသာ ေငြမ်ားထဲမွတစ္ခ်ိဳ႕ကို ထုတ္မေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းကို ေပးေငြမ်ား ထဲမွတစ္ခ်ိဳ႕ကို ထုတ္မေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း (Pay as you go (PAYG) withholding) ဟုေခၚသည္။ ထိုသို႔
ထုတ္မေပးဘဲ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာေငြမ်ားကို ATO ထံ ေပးသြင္းရသည္။
သင္သည္

 • ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ႐ံုးမွတာဝန္႐ွိသူမ်ားကို ေငြေပးေခ်ရလွ်င္
 • လုပ္အား ငွားရမ္းအသံုးျပဳရသျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရလွ်င္
 • မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ေငြေပးေခ်ရလွ်င္
 • ABN ေဖၚျပျခင္းမ႐ွိေသာ ပစၥည္းေပးသြင္းသူထံ ေငြေပးေခ်ရလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္
 • တကိုယ္ေရ ဝန္ေဆာင္မႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝင္ေငြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ATO ထံသို႔ ေငြမ်ား ေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ခဲ့လွ်င္

PAYG ေပးေငြမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Fringe Benefits Tax – FBT ေခၚ ေဘးပန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အခြန္

အလုပ္႐ွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ သင္သည္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေဘးပန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးပါက သင္သည္ ATO ထံသို႔ ေဘးပန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အခြန္ (Fringe Benefits Tax – FBT) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးပန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမား၊ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႕၏မိသားစုဝင္မ်ားကိုပံ့ပိုးသည့္ ေငြသားမဟုတ္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။ –

 • အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အျခားကိရိယာပစၥည္းမ်ားကိုပုဂၢလိကအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္
 • လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာအဝတ္အစားမ်ား
 • ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအာမခံ ေပးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
 • အတိုးသက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ATO မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ “လုပ္ငန္းငယ္အတြက္ သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ – သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္ေငြ” စာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။